1. Co je RPA a jaké jsou jeho výhody?

RPA (robotická procesní automatizace) je technologie, která umožňuje automatizovat opakující se a časově náročné úkoly v rámci podnikových procesů. Výhody RPA zahrnují:

 • Zvýšení produktivity
 • Snížení nákladů na lidské zdroje
 • Zlepšení přesnosti a snížení chyb
 • Rychlejší zpracování údajů
 • Vyšší spokojenost zaměstnanců díky soustředění na hodnotnější činnosti

2. Jak probíhá analýza RPA procesů?

Analýza RPA procesů zahrnuje několik kroků:

 1. Identifikace procesů vhodných pro automatizaci
 2. Detailní analýza vybraných procesů a jejich dokumentace
 3. Mapování procesů a identifikace možných úskalí
 4. Vypracování návrhu řešení a odhad návratnosti investice (ROI)
 5. Představení návrhu zákazníkovi a diskuse o dalších krocích

3. Jak probíhá vývoj automatizace RPA?

Vývoj automatizace RPA se skládá z následujících fází:

 1. Návrh řešení na základě analýzy procesů
 2. Vývoj automatizačních skriptů a jejich testování
 3. Implementace a integrace automatizace do stávajícího systému zákazníka
 4. Školení uživatelů a správců RPA
 5. Monitorování a optimalizace automatizace

4. Jaké jsou služby související se servisem RPA?

Servis RPA zahrnuje následující služby:

 1. Pravidelná údržba a aktualizace automatizovaných procesů
 2. Monitorování výkonu a efektivity RPA
 3. Řešení potíží a zlepšování automatizace
 4. Podpora a konzultace pro zákazníka
 5. Rozšiřování a aktualizace RPA dle potřeb zákazníka

5. Jak určit vhodnost procesu pro RPA?

Proces je vhodný pro RPA, pokud splňuje následující kritéria:

 1. Je opakující se a dobře definovaný
 2. Má jasně stanovená pravidla a kroky
 3. Je časově náročný a vyžaduje manuální práci
 4. Má vysoký objem úkonů nebo transakcí
 5. Má potenciál pro významné snížení chyb nebo zlepšení efektivity

6. Jaký je přibližný čas návratnosti investice (ROI) pro RPA projekty?

Návratnost investice do RPA projektů se může lišit v závislosti na specifických potřebách zákazníka, rozsahu automatizace a složitosti procesů. Nicméně, obecně lze očekávat, že ROI pro RPA projekty se pohybuje v rozmezí 6 až 24 měsíců. Důležité je, aby byl každý projekt pečlivě analyzován a navržen tak, aby maximalizoval jeho efektivitu a návratnost.


7. Jaký je rozdíl mezi RPA a tradiční automatizací?

RPA se zaměřuje na automatizaci opakujících se, časově náročných a pravidly řízených úkolů, které jsou typicky vykonávány lidskými pracovníky. Na rozdíl od tradiční automatizace, která může vyžadovat hlubokou integraci do stávajících systémů, RPA se zaměřuje na automatizaci procesů na uživatelském rozhraní (UI) a je snadno integrovatelná do existujících systémů bez nutnosti zásadních změn.


8. Jaké jsou nejčastější oblasti využití RPA?

RPA je vhodná pro širokou škálu oblastí a průmyslových odvětví, mezi nejčastější patří:

 1. Finanční a účetní služby (např. zpracování faktur, účtování)
 2. Zákaznický servis (např. zpracování objednávek, řešení dotazů)
 3. Personalistika (např. správa zaměstnaneckých údajů, nábor, zpracování mezd)
 4. Logistika a dodavatelský řetězec (např. sledování zásob, plánování dopravy)
 5. IT a správa dat (např. migrace dat, kontrola kvality dat)

9. Jaká je role lidských pracovníků v prostředí s RPA?

Ačkoli RPA automatizuje řadu opakujících se úkolů, lidský prvek je stále nezbytný. Zaměstnanci se mohou soustředit na hodnotnější činnosti, které vyžadují kreativitu, rozhodování nebo sociální interakci. RPA také umožňuje zaměstnancům pracovat efektivněji a přesněji, což vede ke zlepšenému výkonu a spokojenosti. Lidský personál je také klíčový pro správu, řízení a optimalizaci RPA řešení, stejně jako pro řešení složitějších problémů, které nemohou být řešeny automatizací.


10. Je RPA bezpečná a jak je zajištěna ochrana dat?

RPA je navržena tak, aby byla bezpečná a spolehlivá technologie. Při implementaci RPA řešení je třeba dbát na dodržování bezpečnostních standardů a postupů, které zajistí ochranu citlivých dat a informací. To zahrnuje správné nastavení oprávnění, šifrování dat, pravidelné zálohování a revizi bezpečnostních opatření. Dodavatelé RPA služeb, jako jsme my, zajišťují dodržování těchto standardů a poskytují neustálou podporu a údržbu, aby zajistili bezpečnost vašich dat a RPA řešení.


11. Je RPA vhodná i pro malé a střední podniky (MSP)?

Ano, RPA je vhodná i pro malé a střední podniky. Díky škálovatelnosti a flexibilitě RPA řešení lze automatizovat procesy v různém rozsahu a složitosti, což umožňuje MSP efektivně konkurovat větším společnostem a optimalizovat své náklady a výkon. RPA také pomáhá MSP rychle reagovat na změny trhu a zákaznických potřeb.


12. Jaké jsou náklady spojené s implementací a provozem RPA?

Náklady na implementaci a provoz RPA zahrnují:

 1. Náklady na analýzu procesů a návrh řešení
 2. Náklady na vývoj, testování a implementaci automatizace
 3. Náklady na školení a podporu uživatelů a správců RPA
 4. Licenční poplatky za použití RPA platformy (např. UiPath)
 5. Náklady na servis, údržbu a aktualizace RPA řešení

Náklady se mohou lišit v závislosti na složitosti projektu a potřebách zákazníka. Je důležité provést důkladnou analýzu a plánování, aby bylo možné odhadnout náklady a potenciální úspory před zahájením RPA projektu.


13. Jaký je vývojový cyklus RPA projektu?

Vývojový cyklus RPA projektu se skládá z následujících fází:

 1. Předběžná analýza a kvalifikace procesů
 2. Detailní analýza procesů a návrh řešení
 3. Vývoj a testování automatizace
 4. Implementace a nasazení RPA řešení
 5. Monitorování, údržba a optimalizace RPA řešení

V průběhu vývojového cyklu je důležitá úzká spolupráce se zákazníkem, aby bylo zajištěno úspěšné a efektivní nasazení RPA řešení.


14. Jaké jsou hlavní výzvy při implementaci RPA?

Při implementaci RPA mohou nastat některé výzvy, mezi které patří:

 1. Správná identifikace a analýza procesů vhodných pro automatizaci
 2. Překonání interního odporu a zajištění podpory ze strany zaměstnanců
 3. Integrace RPA řešení do stávajících systémů a pracovních postupů
 4. Školení a přizpůsobení zaměstnanců novým RPA technologiím
 5. Zajištění bezpečnosti a ochrany dat v prostředí s RPA

Správným plánováním, komunikací a vzájemnou spoluprací lze tyto výzvy úspěšně překonat a zajistit hladkou a efektivní implementaci RPA řešení.


15. Jaké jsou možnosti škálování RPA řešení?

RPA řešení lze škálovat horizontálně i vertikálně. Horizontální škálování znamená rozšíření RPA automatizace na další procesy nebo úkoly ve společnosti. Vertikální škálování zahrnuje prohloubení automatizace v rámci jednoho procesu, což vede k jeho vyšší efektivitě a optimalizaci.

Škálování RPA řešení závisí na potřebách zákazníka, strategii rozvoje společnosti a dostupných zdrojích. Dodavatelé RPA služeb, jako jsme my, vám mohou poskytnout odborné poradenství a podporu při škálování vašeho RPA řešení.


16. Jak lze RPA integrovat s jinými technologiemi a systémy?

RPA lze integrovat s řadou technologií a systémů pomocí různých metod, jako jsou API (Application Programming Interface), webové služby, databázové konektory nebo souborové přenosy. Tato integrace umožňuje RPA řešení spolupracovat s existujícími aplikacemi a infrastrukturou zákazníka, čímž se zvyšuje jeho efektivita a hodnota.

Některé příklady integrace RPA s jinými technologiemi zahrnují:

 1. Propojení RPA s CRM (Customer Relationship Management) systémy pro automatizaci zákaznického servisu a správy kontaktů
 2. Spolupráce RPA s ERP (Enterprise Resource Planning) systémy pro automatizaci procesů v oblasti logistiky, účetnictví a řízení lidských zdrojů
 3. Integrace RPA s analytickými nástroji a business intelligence pro zpracování a analýzu dat
 4. Spojení RPA s cloudovými službami pro automatizaci správy a migrace dat mezi různými platformami

17. Jaké jsou trendy a budoucí vývoj v oblasti RPA?

Budoucí vývoj a trendy v oblasti RPA zahrnují:

 1. Kombinace RPA s umělou inteligencí (AI) a strojovým učením, což umožní automatizaci složitějších úkolů a lepší adaptaci na změny v procesech
 2. Širší využití RPA v různých průmyslových odvětvích a oblastech podnikání, což povede k dalšímu rozšíření trhu
 3. Vývoj pokročilých RPA nástrojů a platform, které usnadní vývoj, implementaci a správu automatizovaných procesů
 4. Větší důraz na spolupráci mezi lidskými pracovníky a RPA roboty, což zvýší efektivitu a spokojenost zaměstnanců
 5. Růst adopce cloudových RPA řešení, které umožňují snadnější implementaci, škálování a správu automatizace

18. Jaký je váš postup při řešení problémů a incidentů v RPA řešení?

Při řešení problémů a incidentů v RPA řešení postupujeme následovně:

 1. Analýza a diagnostika problému: Zjišťujeme příčinu problému, analyzujeme jeho dopad na procesy a identifikujeme potřebná opatření k nápravě.
 2. Komunikace se zákazníkem: Informujeme zákazníka o problému, jeho příčině a navrhovaném řešení. Poskytujeme pravidelné aktualizace o stavu řešení problému.
 3. Řešení problému: Implementujeme navrhované řešení, testujeme jeho funkčnost a sledujeme jeho výsledky.
 4. Dokumentace a prevence: Zaznamenáváme problém, jeho příčinu a řešení do naší databáze znalostí a vyvíjíme opatření k
 5. prevenci podobných problémů v budoucnosti.

Během celého procesu řešení problémů a incidentů udržujeme těsnou komunikaci se zákazníkem a poskytujeme nezbytnou podporu a odborné poradenství.


19. Jaké jsou možnosti údržby a podpory po nasazení RPA řešení?

Po nasazení RPA řešení nabízíme širokou škálu údržby a podpory, které zahrnují:

 1. Pravidelný monitoring a kontrola RPA řešení, aby byla zajištěna jeho stabilita a efektivita.
 2. Aktualizace a úpravy RPA řešení, aby bylo v souladu s měnícími se potřebami zákazníka, technologickými trendy a legislativními požadavky.
 3. Rychlé a efektivní řešení problémů a incidentů, které mohou vzniknout během provozu RPA řešení.
 4. Školení a konzultace pro zaměstnance zákazníka, aby byli schopni spravovat a využívat RPA řešení co nejlépe.

Naše údržba a podpora mohou být poskytovány v rámci dohodnuté úrovně služeb (Service Level Agreement, SLA) a mohou být přizpůsobeny specifickým potřebám a požadavkům zákazníka.


20. Jaké jsou nejčastější obavy a mýty spojené s RPA?

Některé z nejčastějších obav a mýtů spojených s RPA zahrnují:

 1. Ztráta pracovních míst: Mnoho lidí se obává, že RPA povede k masové ztrátě pracovních míst. Avšak, RPA často přebírá rutinní a časově náročné úkoly, což umožňuje zaměstnancům soustředit se na vyšší hodnotové a strategické činnosti, které přispívají k růstu společnosti.
 2. Vysoké náklady: Někteří lidé si myslí, že RPA je příliš drahé. Nicméně, návratnost investice do RPA může být velmi rychlá díky zvýšené efektivitě, sníženým chybám a menším nákladům na provoz a údržbu.
 3. Složitost implementace: RPA může být vnímáno jako složité a obtížné implementovat. Avšak, s pomocí zkušeného dodavatele a pečlivého plánování je možné RPA řešení úspěšně a hladce nasadit. Navíc, moderní RPA nástroje a platformy se stávají stále uživatelsky přívětivějšími a snadnějšími na použití.

Je důležité rozptýlit tyto obavy a mýty o RPA, aby organizace mohly plně využít potenciál této technologie pro zvýšení efektivity a inovace. RPA má potenciál přinést významné přínosy, pokud je správně implementováno a spravováno.


21. Proč bychom měli zvolit vaši společnost jako dodavatele RPA služeb?

Důvody pro výběr naší společnosti jako dodavatele RPA služeb zahrnují:

 1. Zkušenosti a odbornost: Máme bohaté zkušenosti a širokou odbornost v oblasti RPA, které nám umožňují poskytovat komplexní a účinná řešení pro naše zákazníky.
 2. Flexibilita a přizpůsobivost: Nabízíme širokou škálu RPA služeb, které jsou flexibilní a přizpůsobitelné dle potřeb a požadavků našich zákazníků.
 3. Spolehlivost a kvalita: Zajišťujeme vysokou kvalitu našich služeb a řešení prostřednictvím pečlivého plánování, testování a monitorování, což zajišťuje spolehlivost a úspěch našich RPA projektů.
 4. Podpora a servis: Poskytujeme neustálou podporu a údržbu našich RPA řešení, což zajišťuje jejich bezproblémový a efektivní provoz.
 5. Orientace na zákazníka: Jsme zcela zaměřeni na potřeby a požadavky našich zákazníků, což nám umožňuje navrhnout a implementovat RPA řešení, která přinášejí skutečnou hodnotu a návratnost investice.

Doufáme, že jsme vám poskytli užitečné informace o našich RPA službách a odpověděli na vaše otázky. Pokud máte další dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat. Těšíme se na spolupráci s vámi a na příležitost pomoci vaší organizaci dosáhnout úspěchu a růstu prostřednictvím inovativních RPA řešení.


22. Jak nás můžete kontaktovat, pokud máme zájem o vaše RPA služby?

Pokud máte zájem o naše RPA služby nebo potřebujete více informací, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho e-mail (info@nettera.cz) nebo telefonicky. Náš tým odborníků je připraven zodpovědět vaše otázky, poskytnout konzultace a navrhnout řešení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám a požadavkům.